شعر عاشقانه یک تار مویت را بده گیتار میخواهم چکار از محمدرضا محمدی شیدا

شعر عاشقانه یک تار مویت را بده گیتار میخواهم چکار از محمدرضا محمدی شیدا یـک تــار مــویت را بده ، گـیــتــار می خواهم چه کار؟! 🙁 / حالا که غمــگیـن نیستم ، من تار می خواهم چه کار؟ وقتــی که رنگ زنـدگــی ،خـوش رنـگ مثل مـوی توسـت / یـک جـرعـه از رنـگیـن کمـان این بـار […]... Read More