حمله به دختر ترامپ توسط چاقو در برج پدرش

حمله به دختر ترامپ توسط چاقو در برج پدرش ایوانکا ترامپ، دختر ترامپ، در هنگام بازدید از برج ترامپ توسط یک مرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت. مرد ناشناس لباس و شلوار ضدگلوله داشته و درحین غفلت نیروهای امنیتی توانسته بود تا حد زیادی به ایوانکا ترامپ نزدیک شود. پلیس ها بعد […]... Read More