شعر حالم از زندگی بهم میخوره از رستاک حلاج

رستاک حلاج
شعر حالم از زندگی بهم میخوره

شعر حالم از زندگی بهم میخوره از رستاک حلاج

حــــالم از ایستگاهِ بی آر تی / حـــالم از پمپ بنزین ِ کـارتی
حــــالم از اقتصـاد و بی پـولی / پرســـه با آدمـــــــــــای معمــــولی
حــــــــــالم از شعرهای بی مصرف / حــــــــــالم از ایستادنِ تهِ صــــف
حــــــــــالم از بوی گندِ سیگـــــار و / بستن ســــــیم چــــهار گیتــــار و
حــــــــــالم از غـُـــرغـُـــرای بـابـام و / بچم اونی نشـــد که می خوامو

***

حــــــــــالم از فـــــــال گیر و معتاد و / دوُر دوُر ِ سعـــــــــادت آبـــــــــــــادو
مرســــــــدس بنز هـــــای ول گرد و / بعدِ مشــــــروب، قرص ســـر دردو
حـــــــــــالم از عشــق های دوزاری / حـــــــــــالم از حرف هـــــــــای تکراری
حـــــــــــالم از رنگ آبی ِ نیســـــان / از طـــــــرفدارهــــای فــــارسی وان
از سیاســــــت مـــــــــدار ِ قد کوتاه / حـــــــــــالم از دخترای آذر مـــــــــاه

***
حـــــالم از زندگی به هم می خوره…

حـــــالم از زندگی به هم می خوره…

**

شعر حالم از زندگی بهم میخوره از رستاک حلاج